NosTale MMORPG Grįtis

NosTale MMORPG Free 2 Play

NosTale mmorpg grįtis
 mmorpg grįtis

NosTale MMORPG grįtis

Linguagem: Portuguźs

NosTale

Estilo de jogo: Livre para jogar MMORPG
Plataformas disponķveis: o Windows
Desenvolver Estśdio: Entwell

W NosTale gracze okre?lone jako pot??nych poszukiwaczy przygód w ?wiecie magii i fantazji, gdzie mo?na wybiera? spo?ród trzech ró?nych ?cie?ek klasy; to Wojownik, Mag lub Archer. Gracze b?d? podejmowa? ekscytuj?c? podró? i zagra? g?ówn? rol? w historii nap?dzany Kampanii, które odbywa si? w ca?ej grze, jak gracze zalicz? zadania do post?pu nie tylko swój w?asny charakter, ale równie? sama historia. Zarówno PvP i PvE, z zawarto?ci? nowe funkcje s? odblokowane jak gracze zdoby? poziom, zawsze jest powód, aby cofn?? si? do ?wiata.

Zaczynaj?c od poziomu 1 pocz?tkuj?cych graczy Adventurer b?dzie powoli si? uczy? mechaniki i systemów gry, zanim s? one wymagane, aby wybra? swoj? podstawow? klas?, która b?dzie im przej?? przez post?p w grze. Trzy klasy ka?dy podziale na siedem ró?nych specjalno?ci, które gracze b?d? uaktualnienia do automatycznie jak poziom wy?ej, dodaj?c nowe zdolno?ci i umiej?tno?ci do ich arsena?u uprawnie?.

PvE odgrywa du?? rol? w grze, a gracze b?d? mogli odkrywa? nowe, ciekawe lokalizacje s? one wysy?ane na wielu zada? na ca?ym ?wiecie, wiele z tych zada? doprowadzi graczy do czasu, przestrzeni, instancja obszarach w oparciu, ?e gracze musz? wej?? i kompletne do post?pu g?ówn? fabu??. Wprowadzona przez czasoprzestrzeni kamienne gracze mog? od czasu do czasu wej?cia ich w grupie, ale wiele wymaga od graczy, aby wprowadzi? je w pojedynk?, umie?ci? jedn? g?ówn? cech? jest to, ?e nie ma limitu czasu, ?e gracze musz? uko?czy? misj?, a tak?e maj?c je równie? tylkoograniczona ilo?? zdrowia (cho? wszystkie miejsca czasowo-przestrzennych s? powtarzalne, je?li gracz nie misj?).

PvP jest w ró?nych formach, w tym Icebreaker gdzie dru?yny walcz? ze sob?, a je?li gracz jest zmniejszona do 0 punktów wytrzyma?o?ci s? zamro?one, cho? mog? by? rozmro?one przez innych graczy, które b?d? umieszczone na tym, ?e gracz zespo?u osób.Rainbow Bitwa sk?ada si? z maksymalnie 15 zawodników sk?ada si? z liderów w grze rodzin (gry równowarto?? Guilds) G?owa rodziny lub rodziny Zast?pca podczas zespo?ów bojowych musi zbiera? kryszta?y do zegara to jest si? i tych z najbardziej kryszta?y na ko?cu s? zwyci?zcami.

Istnieje wiele mini gier, które s? dost?pne w tym opcj? w?a?cicielem i udekorowa? swój w?asny dom, gdzie gracze s? w stanie zaprosi? na swoich znajomych, którzy mog? odpocz?? od grind z dnia na dzie? walcz?cych potworów i innych graczy. Jest to równie? miejsce spotka? z partnerami, ?e gracze odkryli w ich podró?y, NPC towarzysze, ?e gracze mog? zarobi? poprzez zadania i poziom ich, jak walczy? u ich boku w walce. Gracze s? w stanie udekorowa? swoje domy z ró?nych mini-gier, które gracze mog? u?y?, aby zdoby? punkty i nagrody (co daje równie? w?a?cicielowi pewne nagrody), a gracze s? w stanie otworzy? swoje domy do publicznej wiadomo?ci.


NosTale mmorpg grįtis

Novos MMO

Copyright © 2010 MMO Portugal .Com | jogos mmorpg gratuitos | NosTale jogo MMO gratuito |